• youtube
  • facebook

Cà Mau: Thông báo lịch cắt điện từ ngày 7/5 - 13/5/2020

Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 7/5 - 13/5 tại Cà Mau để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.

1. Kế hoạch

2. Đột xuất

create

PV / Tin nhanh online

Nguồn: https://pccamau.evnspc.vn/H%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng/L%E1%BB%8Bch-ng%E1%BB%ABng-cung-c%E1%BA%A5p-%C4%91i%E1%BB%87n?fbclid=IwAR0auybb3EeYHODNT1HLaulwoa9IacJiGLfJP0zyxUTnLKgLB1jBtUtgnzw